ADSCtb

Adsctb

ADSCTB - Comptabilitat, Iva i Cartera per a la petita empresa.

Aplicació de comptabilitat, gestió d'Iva i cartera d'Efectes orientada a la petita i mitjana empresa. Està desenvolupada en entorn Windows 9x/NT/2000/XP/Vista/Win7 amb base de dades compatible amb Microsoft Office i eines de programació de Microsoft.

Multiempresa, multiusuari i multiexercici.
Inclou els manteniments de comptes, grups i subgrups del pla comptable, llistats i consultes per pantalla i/o impressora-Entrada d’apunts lligada amb gestió d’iva, consulta d’extractes, conciliació bancària, llistats de diaris, balanços de sumes i saldos, situació i compte de pèrdues i guanys fiscals i operatius.
Tancament i apertura de l’exercici automàtics, llistats de llibres d’iva, relacions de 500.000 ptes en formats de carta i relació, processos de regeneració de saldos, posta a 0 d’empresa, etc.
Mòdul de control de cartera de cobraments i pagaments. Es donen les altes des de l’entrada d’apunts i/o IVA, permet emissió de talons i pagarés configurables per a tots els bancs, cartes d’acompanyament de documents, transferències, remeses bancàries i generació de disquets o fitxers de normes del Consell Superior Bancari. Llistats de risc de clients i bancs, etc.
Mòdul de control de pressupost de l’Empresa. Permet l’entrada d’un pressupost anual per comptes o grups de comptes i l’emissió de llistats comparatius de pressupost amb despeses/ingressos reals.
Mòdul de Comptabilitat analítica que permet la creació de departaments i projectes, la imputació de costos a aquests departaments desde la mateixa entrada d’assentaments, l’obtenció de diaris i balanços analítics.